Om oss

De tjänster vi erbjuder våra kunder är alla djupt präglade av våra vägledande ekologiska principer och bevarandeprinciper.

På GKEPS är vi engagerade i bevarande och hållbar förvaltning av känsliga markområden. Vi är specialiserade på
i ekologisk restaurering och rehabilitering genom att tillämpa metoder som bevarar, skyddar och kompletterar
den omgivande miljöns ekologiska integritet.

GKEPS är ett mobilt och självständigt företag, strukturerat
att tydligt och koncist tillämpa processer som bidrar till
bevarande och återställande av Australiens ekosystem.
Vår strategi för förvaltning av känsliga markområden är mycket effektiv eftersom vi proaktivt hanterar faktorer som skyddar och förbättrar den ekologiska integriteten i miljön.

Vi tror att GKEPS genom målinriktad, resultatinriktad och skonsam bevarandeverksamhet på ett effektivt sätt kan leverera bevaranderesultat för våra kunder och samhället som helhet, på ett sätt som gör att alla kan dra nytta samtidigt som vi bevarar och skyddar vår inhemska flora, fauna och våra landskap.

Vårt arbete är grundligt, effektivt och ger högkvalitativa bevaranderesultat. Vi tror inte på ”snabba lösningar”, utan på att utföra vårt arbete metodiskt och vara fokuserade på att uppnå specifika resultat som är hållbara för att leda den ekologiska återhämtningen av en skadad plats eller ett skadat ekosystem.

Våra värderingar

Våra personliga värderingar har en stark inverkan på vårt dagliga arbete. De definierar hur vi interagerar med varandra, vad som motiverar oss och hur vi uppmärksammar och prioriterar olika ämnen. Dessa värderingar ger upphov till skyldigheter och därmed till särskilda beteendenormer.

Dessa värderingar ger upphov till skyldigheter och därmed till särskilda beteendenormer.

integrity

Vår integritet

Respekt förtjänar man, det vet vi alla, men integritet, det handlar mer om personen. Det kan ses i hur de agerar ärligt, sanningsenligt och den hederskodex som de lever efter. Vi respekterar alltid allt liv genom våra handlingar och ord.

Vi håller oss till de högsta standarderna eftersom vi vet att våra handlingar alltid har en inverkan. Vi är obevekliga inför medelmåttighet.

Professionalism

Vi strävar efter att positivt påverka livskvaliteten för människor och de samhällen där vi är verksamma. Vi skapar positiva effekter genom att inspirera människor genom goda exempel och genom att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö.

Vi är en mångsidig grupp människor som stöder och utmanar varandra. Vi vet att för att känna sig inspirerad måste man först ha grunderna på plats. Du måste kunna känna dig trygg och säker i din roll och i det arbete du utför, samt finna mening i de kontakter du har med andra. Små framgångar bygger självförtroende. Vi värdesätter kompetensen, engagemanget och det ansvarsfulla agerandet hos varje person som är involverad i GKEPS.

Vi värdesätter de kontakter vi får genom att vara observanta och interagera med omgivningen. Vi värdesätter vår koppling till landskapet och samhället, och arbetar ständigt för att göra denna koppling starkare.

Medkänsla

Vi vet att genom att se på världen ur olika perspektiv kan vi hela tiden utveckla det vi gör.

Vi är ambitiösa men aldrig hänsynslösa.
Vi bryr oss, och även de små gesterna har betydelse.

Förståelse

Vi värdesätter

Mångfald och inkludering

På GKEPS bygger mångfaldskonceptet på möjligheter och respekt.

Vi betraktar aldrig mångfald i termer av enkel acceptans; istället omfamnar och hyllar vi de extraordinära lager av mångfald som finns inom varje individ. Mångfald spelar en viktig roll för att skapa en positiv, varaktig och stärkande arbetsplatskultur. Team med mångfald ger oss en rikare vision och tillgång till ett bredare spektrum av åsikter och synpunkter, som alla förbättrar vår kreativitet, vårt kritiska tänkande och vår förmåga att förnya oss. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och utestängning, och vi är alltid uppmärksamma på alla kulturella skillnader som följer av att arbeta i ett mångkulturellt samhälle.

butterfly
diversity inclusion

Hälsa och säkerhet

Att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för vår personal, våra entreprenörer och allmänheten är en viktig prioritering för oss. Vi arbetar aktivt för en nollvision för skador och anser att säkerhet är vårt gemensamma ansvar. Hälsa och säkerhet är en integrerad del av vårt ledningssystem. Vi uppmuntrar säkerhetsledarskap på alla nivåer i organisationen. Vi uppmuntrar också människor att vara proaktiva och ta sitt ansvar på allvar, för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi inser att det är vårt ansvar att se till att säkerheten aldrig äventyras av våra handlingar. Vår viktigaste princip är ”Säkerheten först”. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att alla på GKEPS är effektivt utbildade för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Precis som vi tränar våra kroppar måste vi också träna våra sinnen. Vi värdesätter mental rörlighet.

Att fira det vardagliga

Vi är närvarande i de små ögonblicken i vardagen.

Vi uppskattar de små saker vi gör, eftersom vi vet att de har en stor inverkan på oss och vår framtid. Vi är alltid redo att dela med oss av ett skratt men vet att även de tysta orden är meningsfulla. Vi tar oss tid att fira den ansträngning som vi lade ner på uppgiften och de lärdomar vi drog tillsammans.

Vi ser möjligheter i varje utmaning.

Har du ytterligare frågor om våra tjänster?